Her er de beste løsningene for Manglerud

Vi har forstått at bystyret den 23. mai skal behandle byrådsak 64/18 som inkluderer ny atkomstvei til idrettsanleggene. Vi har ventet lenge på denne dagen.

Som flere av dere sikker vet, er veisaken kompleks og utfordringene mange. Basert på dette, og at det er mange ulike interessenter som er berørt, har vi som nærmiljø gått sammen for å finne felles løsninger som alle kan leve med.

Men, først en situasjonsbeskrivelse fra oss som bor på Manglerud:

IMG_5449

Manglerud Skole 1-10 har i dag en bilvei tvers gjennom skolegården. Dette er den eneste atkomstveien til idrettsanleggene innenfor skolen. Dagens løsning er ikke trafikksikker. Den er svært uheldig og ivaretar ikke barnas helse og sikkerhet – verken i eller etter skoletid.

Idrettsanleggene er avhengige av atkomstvei, da noe transport er helt nødvendig. Dette er viktig for blant annet varetransport, service og vedlikehold, tilgang for nødetater som brann og ambulanse, levering og henting av store mengder ishockeyutstyr.

Forslaget til den nye atkomstveien ligger ved siden av skolen, og leder inn i Østensjøvannet miljøpark. I tillegg vil veien være langs populære skogområder og utendørsfotballbaner, samt være krysningspunkt for mange barn sin skolevei. Mer trafikk her vil skape flere utrygge situasjoner og er uønsket i miljøparken.

I dag har idretten en egen parkeringsplass mellom skolen og fotballhallen. Denne plassen er regulert og er en viktig inntektskilde.

I planforslaget legges det opp til at idrettens egne parkeringsplasser flyttes til innerst i den nye atkomstveien. Dette vil medføre mer trafikk gjennom veien og miljøparken enn nødvendig.

Over tid har parkerings- og trafikksituasjonen for idrettsanleggene og skolen, samt i nærmiljøene rundt på Manglerud forverret seg kraftig.

Allerede 15. sept 2014, i forbindelse med plansaken for ny atkomstvei, vedtok bydel Østensjø: «Det bes om [ ] at det fokuseres på gode parkeringsløsninger. Parkering i dagens situasjon er tidvis svært problematisk.»

Da hadde man tilgang til maksimalt 490 parkeringsplasser i tilknytning til idrettsanlegg og skole. Samtidig hadde man mindre idrettsarrangementer og færre besøkende enn i dag.

I dag har vi kun totalt 85 parkeringsplasser for skole og idrett. Dette er en reduksjon på hele 405 parkeringsplasser (-83%).

Samtidig har man i dag både flere og større arrangementer og flere besøkende. Behovet for parkering har altså økt. Kunstgresshallen (som er én av totalt to innendørs kunstgresshaller i Oslo) dekker klubber fra flere deler av Oslo og har helt utnyttet kapasitet, Manglerud Star Ishockey har løftet seg fra 1. divisjon til GETligaen med en nær dobling i antall besøkende per kamp til snitt 550, og breddeklubbene og anleggene har økt tilslutning.

Dette har skapt enormt kaos i nærmiljøet på veiene inn til og veiene rundt borettslagene. Konsekvensen er mer bilkjøring og forurensning, da brukere og besøkende leter etter parkeringsplasser. Dessuten sliter naboer med å komme til og fra egen eiendom ved arrangementer på skolen eller idrettsanleggene. Det går også utover trafikksikkerheten for veier som benyttes daglig som skolevei.

Fremover vil trafikken og parkeringsbehovet til området øke:

I dag har Manglerud skole 750 elever og skal vokse hvert år med ca 150 barn til maksantallet på 1.450 barn (Norges største barne- og ungdomsskole). Dette inkluderer International Classes, en egen linje med elever fra hele byen på alle alderstrinn.

I tillegg kommer Manglerud bad i 2021 som det estimeres med 5.000 besøkende i uken. Det er ikke prosjektert flere parkeringsplasser til det nye anlegget.

Videre ligger det forslag til sykkelvei langs Plogveien med mulig fjerning av parkeringsplasser. Dette vil redusere nærliggende parkeringsmuligheter betraktelig og skape enda mer trafikk og parkering inn i boligområder med allerede stor gjennomgangstrafikk og parkeringsbelastning.

Totalt sett kommer vi til å se enda mer press på de få parkeringsplassene vi har i tiden fremover og ytterligere kaos kan gi utrygge veier for våre barn.

På den andre siden av Plogveien, vest for skolen, ligger det er friområde under høyspentkabler. I dag blir det ikke benyttet til annet enn dumpeplass for snørydding av vinterveier.

   Mulig parkeringsområde vest for skolen, i dag brukt til snødumping

Problematisk beliggenhet for ishall

Manglerud ishall brukes i dag av Manglerud Star Ishockey. Klubben er en viktig bidragsyter til å skape mestring og inkludering blant barn og unge. I tillegg fungerer hallen som et sosialt knutepunkt for små og store. Kun 20% av klubbens medlemmer bor på Manglerud og majoriteten er lokalisert i Sør Oslo. Det betyr også at anlegget tiltrekker seg mye trafikk pga henting og levering av barn og unge med tungt utstyr. I tillegg generer ishallen mer enn 150 busser med besøkende i året.

Videre har man 1-2 GETligakamper ukentlig med i snitt 550 tilskuere. Det har vært helt opptil 1200 tilskuere på populære kamper. Ishallen er en stor trafikkgenerator og er ikke egnet med dagens beliggenhet (som er nærmeste nabo med miljøparken).

Vi ønsker følgende løsninger:

A: Atkomstveien til idrettsanleggene:

 1. Ny atkomstvei anlegges som i planforslaget. Og veien gjennom skolegården stenges permanent slik at man får en bilfri skolegård.
 2. 2 busslommer anlegges som i planforslaget.
 3. Den nye atkomstveien omreguleres til å gjelde kun nødvendig transport.
 4. Det anlegges kun et lavt antall korttidsplasser for nødvendig av og på lessing av hockeyutstyr, uttrykning, TV biler og lignende innerst i atkomstveien.
 5. Den nye atkomstveien må gjøres trygg for skolebarn, brukere av idrettsanlegget og turgåere som daglig har behov for å krysse veien.
 6. Det må sikres at veiskulder på den nye adkomstveien ikke benyttes som parkeringsplasser.
 7. Det settes inn en signaltavle i Plogveien som forteller om korttidsparkeringene er tilgjengelige.

B: Tilbakeføring av parkeringsplasser

 1. Parkeringsplasser tilbakeføres til området gjennom å anlegge midlertidige grønne parkeringsplasser på den andre siden av Plogveien, vest for skolen (som foreslått fra Undervisningsbygg, se skisse nedenfor). Benyttes færre plasser eller hvis trafikkmønsteret endrer seg, tilbakeføres deler tilbake til friområdet basert på behov. Her ønskes det videre lademuligheter for EL-bil (spesielt hvis fremtidig etablering av sykkelvei vil medføre fjerning av gateparkering i Plogveien).
 2. Vi ønsker at de grønne parkeringsplassene skal reguleres, slik at kun nødvendig trafikk kjører inn på Manglerud.
 3. Mellom kl 22:00- 09:00 kan parkeringsplassen brukes som beboerparkering for borettslagene.
 4. Vi mener det er unødvendig å plassere betalingsparkeringsplasser nær idrettsanlegget, da dette vil føre til mer trafikk i den nye atkomstveien. For å sikre at idretten ikke mister en viktig inntektskilde, dedikeres minimum tilsvarende antall parkeringsplasser med inntekt tilbake til idretten som del av de grønne parkeringsplassene.
Skjermbilde 2018-05-13 22.28.35

   Forslaget fra Undervisningsbygg på nye parkeringsplasser

C: Avdekke trafikksituasjon og nye virkemidler i nærmiljøet:

 1. Det gjøres trafikkanalyser av trafikksituasjonen på Manglerud og berørte områder.
 2. Ved behov kan beboerparkering innføres, selv om områdene er lokalisert utenfor ring 3.
 3. Det opprettes tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved eksempelvis fartsreduserende tiltak ved gangfelt og at disse sikres (dette gjelder både Plogveien, Wetlesens vei og Treskeveien) og andre tiltak i tilstøtende veier der trafikk forventes å øke.

C: Langsiktig løsning (ikke som del av planbehandlingen):

 1. På sikt ønsker vi at Manglerud ishall flyttes til Ryen, som en del av en ny idrettspark. Dette vil avlaste område med trafikk. Dagens ishall kan konverteres til annen hallidrett og aktivitet som ikke krever tilsvarende transportbehov.

Utviklingen av idrettsanlegg, atkomstvei, parkeringsmuligheter og trafikksikkerhetstiltak er veldig viktige for oss. Vi lever med alle mulighetene og konsekvensene disse skaper hver dag. Derfor har vi brukt mye tid på at vi i fellesskap skal finne løsninger som alle i nærmiljøet kan leve med. Vi håper derfor at dere tar våre utfordringer og løsninger på alvor. Vi ønsker alle det beste for nærmiljøet på Manglerud.

Vennlig hilsen

FAU Manglerud Skole v/Lars Ruud

MS Fotball v/Jarle Døviken

MS Hockey Bredde v/ Per- Erik Ingjer

MS Hockey Elite v/ Kornelius Try

Allianseidrettslaget Manglerud Star v/Erik Hansen

Abellund Borettslag v/Lars Helge Bye

Manglerudlia borettslag v/Magnor Samueljord

Manglerudjordet borettslag v/Morten Andresen

Rognerud Vel v/ Anita Strøm Eriksen

 Skolevei fra Treskeveien (med eksempler på krysningspunkter) som er smal og har mange parkerte biler :

 Skolevei fra trafikkerte Plogveien som er smal med mange parkerte biler:

Skolevei fra Rugveien med parkerte biler:

IMG_6123

Skolevei fra Wetlesens vei, som er smal med parkerte biler:

Skjermbilde 2018-05-13 22.00.38

Skoleveien fra Wetlesens vei som er smal og deler av veien uten fortau, med parkerte biler:

IMG_6118

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s